Trang dịch vụ

Filterable Table

Type something in the input field to search the table for first names, last names or emails:


Đề Đáp án
Chức năng chung của môn học chính trị là? Góp phần đào tạo người lao động nhận thức đúng về tri thức khoa học chính trị và rèn luyện phẩm chất chính trị phù hợp
Yếu tố nào quan trọng nhất góp phần hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh ? Chủ nghĩa mac-lenin
Mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta là: Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt nam đã có một đảng chân chính lãnh đạo, trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Đồng thời, ...... Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, bế tắc về phương pháp cứu nước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng.
Quá trình sản xuất là sự kết hợp giữa các yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động
Tư tưởng về tình yêu thương con người ở tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở khía cạnh nào sau đây Cả A, B và C đều đúng.
VÌ SAO XÃ HỘI HỌC HIỆN THỰC SỤP ĐỔ Ở LIÊN XÔ CHÍNH TRỊ DO ỨNG DỤNG SAI
Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta có mấy đặc trưng cơ bản 6
Những nguy cơ, thách thức như: Tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng và quan liêu, “diễn biến hòa bình”… được Đảng ta nhận định trong Văn kiện Văn kiện Đại hội IX
Yếu tố nào tạo nên sự cố kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam Nhu cầu lao động sản xuất, chiến đấu dựng xây đất nước.
đại hội X đề ra "Nâng cao năng lực chiến đấu.........." sức mạnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân
Cây đa tân trào Tuyên quang
Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội là Đây là giai đoạn thấp, mới thoát thai từ xã hội cũ vì vậy còn nhiều tàn dư trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Theo Lênin, thuộc tính chung nhất của vật chất là gì Tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ động lực của sự phát triển xã hội chính là do nguyên nhân nào Sự phát triển của sản xuất vật chất
Thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta bao gồm: Cả a, b và c
các thế lực thù địch hiện nay lợi dụng vấn đề tôn giáo để làm gì Phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ
Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đó là đoạn trích thuộc Trích Di chúc Hồ Chí Minh
Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản 2
Trong sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quôc phòng cần phải làm gì Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân....
Giai đoạn đầu của quá trình nhận thức (nhận thức cảm tính) ở con người, bao gồm: Từ cảm giác đến tri giác và biểu tượng
Trước năm 1930, ba tổ chức Cộng sản tồn tại ở Việt Nam được thể hiện như thế nào? Chia rẽ, mâu thuẫn, tạo điểm yếu để thực dân đàn áp.
Khi mâu thuẫn với Pháp và phong kiến có ý thức dân tộc và dân chủ; nhưng do lo sợ bị cách mạng đánh đổ họ thường dao động ngả nghiêng, dễ cải lương, thoả hiệp”. Đây là quan điểm nhằm chỉ giai cấp, tầng lớp nào Tư sản Việt Nam.
C. Mác, Ph.Ăngghen có mối quan hệ gắn bó và hiểu biết sâu sắc các phong trào của giai cấp nào? Giai cấp công nhân
Nguồn gốc đầu tiên dẫn tới sự ra đời nhà nước Đại việt..? Chống giặc ngoại xâm và thiên tai.
Để nêu cao tính đoàn kết của giai cấp vô sản Lênin đã đề ra khẩu hiệu nào “Vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại
Đảng ta xác định "tổ chức quyền lực của nhà nước......" Lập pháp, hành pháp, tư pháp
Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong quá trình sản xuất Sức lao động
Thành nhà Hồ ở đâu Thanh hóa
Truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” khẳng định điều gì Cả A, B và C đều đúng
Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên bắt nguồn từ đâu Anh
Kẻ thù chính của dân tộc ta 1858-1945 Pháp
Những thành tựu lý luận là nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin là Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
Điều kiện nào để sản xuất hàng hóa ra đời? a. Có sự phân công lao động xã hội
b. Có chế độ tư hữu hay hình thức sỡ hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
Theo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta có mấy đặc trưng cơ bản? 8
Những thành tựu khoa học tự nhiên là cơ sở khoa học trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác l Học thuyết về sự tiến hóa các loài của Đacuyn, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Thuyết tiến hóa các loài của Svac, Slaydel.
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập…… Lý luận cách mạng Việt Nam
Tiền tệ có mấy chức năng cơ bản? 5
Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ở nước ta được biểu hiện dưới hình thức: Cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, hộ gia đình.
Giá trị thặng dư .... bị nhà tư bản chiếm đoạt
Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người tác động vào thế giới khách quan bao gồm những thình thức nào? Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị -xã hội, hoạt động thực nghiệm
Ra đời trong quá trình khai thác thuộc địa lần I của Pháp; sau chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển rất nhanh. Tuy ít về số lượng, ra đời muộn so với giai cấp công nhân châu Âu, đời sống gắn với sản xuất công nghiệp, họ là đại biểu của phương thức sản xuất tiên tiến nhất”.Đây là quan điểm nhằm chỉ giai cấp, tầng lớp nà Tư sản Việt Nam
Chủ trương phát triển hệ thống y tế ...... (Chưa tìm đáp án) Đảm bảo mọi người dân .....
Chính sách nhất quán của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với tôn giáo là gì? Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa Một bên là giai cấp công nhân và nhân dân lao động vừa giành được chính quyền nhà nước với một bên là giai cấp bóc lột và các thế lực phản động mới bị đánh đổ
Nguyên nhân thất bại của các phong trào Cần Vương, nông dân Yên thế, yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, Đông kinh nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam quốc dân Đảng là g Bế tắc về đường lối chính trị, lỏng lẻo về tổ chức, không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng.
Hàng hóa có mấy thuộc tính 2
Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công phải có... Sự lãnh đạo của Đảng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống : "Tôn giáo là một hình thái ý thức – xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo ............... khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí. Hiện thực
Nền văn hóa Việt Nam được hình thành..... Thống nhất trong đa dạng
Phương án nào sau đây KHÔNG đúng? Cần cù vốn là bản chất của người lao động và là truyền thống riêng biệt của dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” vào thời gian nào Tháng 7 năm 1920.
Nguồn gốc hình thành nên tôn giáo là gì? Do niềm tin vào cái siêu nhiên
Tư tưởng về chí công vô tư được thể hiện rõ nét nhất trong nội dung nào của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh? Tư tưởng về đạo đức cách mạng.
Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quy luật phát triển xã hội được thể hiện như thế nào Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng chính thức ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ Đảng: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.. VII
Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
Sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa ½ phong kiến; kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phần lớn đảng viên của Đảng xuất thân từ giai cấp nông dân, luôn bị kẻ thù đàn áp dã man. Do đó,....… Để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bí quyết thành công của Đảng chính là luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân; luôn là ngọn cờ tiền phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Giai cấp nông dân tuy là lực lượng đa số trong xã hội, chịu một cổ 2 tròng. Nhưng mặt khác, ...... Họ vừa là người dân mất nước, vừa là người bị áp bức, bóc lột nặng nề nên họ rất kiên quyết cách mạng.
Đảng ta xác định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có bao nhiêu đặc trưng 6
Động lực chủ yếu của tiến bộ xã hội là: Sự phát triển của lực lượng sản xuất
Yếu tố nào tạo nên cốt lõi văn hóa, là cội nguồn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam? Sự gắn bó làng, xóm; nước và nhà hoà quyện với nha
Chủ nghĩa đế quốc là gì chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác
“Tiền đồ cách mạng Việt Nam đen tối như không có đường ra” là câu nói của ai? Phan Bội Châu
Phép biện chứng duy vật có những quy luật cơ bản là Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng - chất, quy luật phủ định của phủ định
văn hóa là sự tổng hòa của các giá trị về vật chất và tinh thần
.Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời từ điều kiện kinh tế - xã hội nào Sự phát triển lớn mạnh của phương thức sản xuất tư bản và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang âm mưu chống phá việt nam bằng chiến lược nào.... Diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ
Nguyên nhân của sự phát triển trong các sự vật hiện tượng l Do sự liên hệ tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố bên trong của sự vật hiện tượng
Thực chất của đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội loài người là Đấu tranh vì lợi ích kinh tế không thể điều hòa được
Quan điểm nào sau đây KHÔNG phải là của Hồ Chí Minh Đảng phải thẳng thắn phê bình, tự giác nhận lỗi, không để cho dân đói, dân rét, dân nghèo và đặc biệt khi có lỗi với dân thì tự giác viết đơn nghỉ việc và nhận trách nhiệm.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được tính từ khi? Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Chính trị xuất hiện khi nào Khi xã hội có sự phân chia giai cấp
Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, ý thức được hình thành từ các nguồn gốc Tự nhiên,lao động và ngôn ngữ
“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đoạn trích trên được trích tại điều mấy của Hiến pháp Việt Nam Điều 4
Địa hình Việt Nam có hình chữ S nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, giữa vùng Đông Nam á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và Nam giáp biển, các điều kiện này có khó khăn gì đối với chính trị Dễ sảy ra xung đột lãnh thổ với các nước láng giềng.
Tinh thần “Khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh” là tinh thần của phong trào cách mạng nào trong lịch sử Việt Nam? Phong trào Duy tân.
Lời dặn sau của Hồ Chí Minh: "Bất kỳ việc gì, chúng ta phải bắt đầu từ gốc, dần dần đến ngọn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên tham mau, tham nhiều trong một lúc". Người đang nói đến điều gì? Mối quan hệ giữa chính sách, quan điểm và cách thực hiện chúng
Nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành nên chủ nghĩa xã hội khoa học là Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển dẫn đến mâu thuẫn xã hội nào cần được giải quyết ? Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản
ban chấp hành trung ương khóa iX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động nào học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh
Đâu là nguyên lý của phép biện chứng duy vật Nguyên lý về sự phát triển
Phương thức sản của một hình thái kinh tế xã hội là gì? Cách thức tiến hành tổ chức sản xuất vật chất
... thể hiện trên cả ba mặt ..... Kinh tế thị trường
Phương án nào sau đây KHÔNG đúng về chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX? Từng bước thiết lập nên những chính sách mới nhằm phối hợp, đoàn kết nhân dân chống lại thực dân Pháp
Đảng ta chủ trương phát triển quan hệ sản xuất bằng cách Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường
Muốn có phương thức sản xuất chủ nghĩa xã hội, hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cần Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật tương ứng
Hàng hóa có thuộc tính cơ bản đó là: Giá trị và giá trị sử dụng
Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử to lớn la Lãnh đạo cách mạng; đại diện phương thức sản xuất tiên tiến tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xă hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Một trong những biện pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ quan lập pháp
Trong những quy luật của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra cách thức của sự phát triển Quy luật lượng chất
sông bạch đằng... Hải phòng và quảng ninh
Dựa trên sáng kiến vĩ đại nào để C.Mác và Ph. Engel luận giải một cách khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư
Thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta bao gồm. DNNN tất cả
Câu hỏi Đáp án

Note that we start the search in tbody, to prevent filtering the table headers.